Kuro Sapsucking Slug (Costasiella kuroshimae) Lembeh, Indonesia2017

Kuro Sapsucking Slug (Costasiella kuroshimae) Lembeh, Indonesia2017

Kuro Sapsucking Slug (Costasiella kuroshimae) Sascha Janson, Lembeh, Indonesia2017