Pink eye pygmy goby (Bryaninops natans)

Pink eye pygmy goby (Bryaninops natans)

Pink eye pygmy goby, Bryaninops natans, critters@LembehResort, North Sulawesi Indonesia 2016